注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

一部小一班的博客

小一班这个大家庭的和谐,需要我们每一个家庭成员的共同努力,希望每个人都能用真诚

 
 
 

日志

 
 

三字经  

2013-09-11 13:15:23|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
三字经
 rén zhī chū    xìng běn shàn
       ,         善。
xìng xiāng jìn    xí xiāng yuǎn
       ,         远。 
gǒu   bú jiào    xìng nǎi qiān 
       ,         迁。
jiào zhī dào    guì yǐ zhuān 
       ,         专。 
 
xī   mèng mǔ     zé lín chǔ 
              处。 
zǐ    bù xué     duàn jī zhù 
              杼。 
dòu yān shān    yǒu yì fāng 
              方。 
jiào wǔ   zǐ     míng jù yáng 
              扬。
 
yǎng bú jiào    fù zhī guò 
              过。 
jiào bù yán    shī zhī duò 
              惰。 
zǐ    bù xué    fēi suǒ   yí 
              宜。 
yòu   bù xué    lǎo   hé wéi 
              为。
 
yù    bù zhuó    bù chéng qì 
              器。 
rén   bù   xué    bù   zhī yì 
              义。 
wèi rén   zǐ    fāng shào shí 
              时。 
qīn shī yǒu     xí   lǐ   yí 
              仪。
 
xiāng jiǔ líng   néng wēn xí 
              席。 
xiào yú qīn    suǒ dāng zhí 
              执。 
róng sì   suì   néng ràng lí 
              梨。
 
 
tì    yú zhǎng   yí xiān zhī 
              知。 
 
shǒu xiào tì     cì jiàn wén
              闻。 
zhī mǒu shù    shí mǒu wén 
              文。 
yī    ér shí    shí   ér   bǎi 
              百。 
bǎi   ér qiān   qiān ér   wàn 
              万。 
 
sān cái zhě    tiān dì rén 
              人。 
sān guāng zhě     rì yuè xīng 
              星。 
sān gāng zhě    jūn chén yì 
              义。 
fù    zǐ qīn     fū   fù shùn 
              顺。 
 
yuē chūn xià    yuē qiū dōng 
              冬。 
cǐ    sì shí    yùn   bù qióng 
              穷。 
yuē nán běi    yuē   xī dōng
           西   东。
cǐ    sì fāng   yìng hū zhōng 
              中。 
 
yuē shuǐ huǒ     mù jīn   tǔ 
              土。 
cǐ    wǔ xíng    běn hū shù 
              数。 
yuē rén   yì     lǐ zhì xìn 
              信。 
cǐ    wǔ cháng   bù róng wěn 
              紊。 
 
 
 
 
dào liáng shū   mài shǔ   jì 
              稷。 
cǐ   liù   gǔ    rén suǒ   shí 
              食。 
mǎ   niú yáng    jī quǎn shǐ 
              豕。 
cǐ   liù chù    rén suǒ   sì 
              饲。 
 
yuē   xǐ   nù    yuē   āi   jù 
              惧。
ài    wù   yù     qī qíng jù 
              具。 
páo   tǔ   gé     mù shí jīn 
              金。
sī    yǔ zhú    nǎi   bā yīn 
       竹,       音。 
 
gāo zēng zǔ     fù   ér shēn 
              身。
shēn ér   zǐ     zǐ   ér sūn 
              孙。 
zì    zǐ sūn     zhì xuán zēng 
              
nǎi jiǔ   zú    rén   zhī lún 
              伦。


fù    zǐ   ēn     fū   fù cóng 
              从。 
xiōng zé yǒu     dì   zé gōng 
              恭。
zhǎng yòu xù    yǒu   yǔ péng 
              朋。
jūn   zé jìng   chén zé zhōng 
              忠。
 
cǐ   shí   yì    rén suǒ tóng 
              同。
fán xùn méng    xū jiǎng jiū 
              究。
xiáng xùn gǔ    míng jù dòu 
              读。
wéi xué zhě     bì yǒu chū 
              初。 
 
xiǎo xué zhōng    zhì sì shū 
              书。
lún   yǔ zhě     èr shí piān 
              篇。
qún   dì   zǐ     jì shàn yán 
              言。 
mèng zǐ zhě     qī piān zhǐ 
              止。
 
jiǎng dào dé    shuō rén yì
              义。
zuò zhōng yōng    zǐ   sī   bǐ 
              笔。
zhōng bù piān   yōng bú   yì 
              易。
              记。
 
 
 
shù shèng yán    lǐ yuè   bèi 
              备。
yuē guó fēng   yuē   yǎ sòng 
              颂。
hào   sì   shī   dāng fěng yǒng 
              咏。
shī   jì wáng   chūn qiū zuò 
              作。
 
yù   bāo biǎn    bié shàn è
              恶。
sān zhuàn zhě    yǒu gōng yáng 
              羊。
yǒu zuǒ shì    yǒu   gǔ liáng 
              梁。
jīng jì   míng   fāng dú   zǐ 
              子。
 
 
 
 
cuō   qí   yào    jì   qí   shì
              事。 
wǔ    zǐ   zhě   yǒu xún yáng 
                  扬。
wén zhōng zǐ    jí lǎo zhuāng 
              庄。
jīng zǐ tōng    dú zhū   shǐ 
              史。
 
kǎo   shì xì     zhī zhōng shǐ
              始。
zì    xī nóng    zhì huáng dì 
              帝。
hào sān huáng   jū shàng shì 
              世。 
táng yǒu yú     hào èr   dì 
              帝。
 
xiāng yī xùn   chēng shèng shì
              世。
xià yǒu   yǔ   shāng yǒu tāng 
              汤。
zhōu wén wǔ   chēng sān wáng 
              王。 
 
xià chuán zǐ    jiā tiān xià 
              下。
 
sì   bǎi zǎi    qiān xià shè 
              社。
tāng fá xià    guó   hào shāng 
              商。 
liù bǎi zǎi    zhì zhòu wáng 
              亡。 
zhōu wǔ wáng    shǐ zhū zhòu 
              纣。 
 
bā   bǎi zǎi    zuì cháng jiǔ 
              久。
zhōu zhé dōng   wáng gāng zhuì 
              坠。 
Chěng gān gē    shàng yóu shuì
              说。
shǐ chūn qiū   zhōng zhàn guó 
              国。 
 
wǔ    bà qiáng   qī xióng chū 
              出。
yíng qín   shì    shǐ jiān bìng 
              并。
chuán èr shì    chǔ hàn zhēng 
              争。 
gāo   zǔ xīng   hàn   yè jiàn 
              建。 
 
zhì xiào ping   wáng mǎng cuàn 
              篡。
guāng wǔ xīng    wéi dōng hàn 
              汉。 
sì    bǎi nián   zhōng yú xiàn
              献。
wèi shǔ   wú   zhēng hàn dǐng 
              鼎。
 
hào sān guó     qì liǎng jìn 
              晋。 
song qí   jì   liáng chén chéng 
             承。
wéi nán cháo    dū jīn líng
              陵。
běi yuán wèi    fēn dōng xi 
              西。 
 
 
yǔ   wén zhōu    yǔ   gāo qí
              齐。
dài zhì   suí    yì   tǔ   yǔ 
              宇。 
bú   zài chuan   shī tǒng xù
              绪。
táng gāo zǔ     qǐ   yì shī 
              师。
 
chú suí luàn chuàng guó jī
              基。
èr   shí chuán   sān bǎi zǎi 
              载。
liáng miè zhī    guó nǎi gǎi
              改。
liáng táng jìn    jí hàn zhōu 
              周。
 
chēng wǔ   dài   jiē yǒu yóu 
              由。
yán sòng xīng shòu zhōu shàn 
               禅。
shí   bā chuán   nán běi hùn 
               混。
 
liáo yǔ   jīn    dì   hào fēn
               纷。
 
dài miè   liáo sòng yóu cún
               存。    
zhì yuán xīng jīn   xù xiē     xiē
               歇。
yǒu sòng   shì   yì tong miè
               灭。
bìng zhōng guó jiān róng dí
               狄。
 
jiǔ    shí  nīan  guǒ zuò  fèi 
        年,     
míng tài   zǔ   jiǔ qīn shī
               师。
chuán jiàn  wén   fāng  sì   sì
               祀。
qiān běi jīng   yǒng lè   sì
               嗣。
 
dài chóng zhēn   méi shān shì
               逝。
qīng tài   zǔ   yīng jǐng mìng 
               命。 
jìng sì   fāng   kè   dà dìng 
               定。 
zhì xuān tǒng   nǎi dà tóng
               同。
 
shí   èr    shì qīng zuò zhōng
               终。
dú    shǐ zhě    kǎo shí lù 
              录。 
tōng gǔ   jīn    ruò qīn   mù
               目。
kǒu   ér   song   xīn ér wéi 
               惟。 
 
cháo yú    sī    xī   yú   sī 
               斯。
xī zhòng   ní    shī xiàng tuó 
               橐。
gǔ shèng xián shàng qín xué
               学。
zhào zhōng ling   dú   lǔ lún 
               论。
 
bǐ    jì    shì   xué qiě qín 
               勤。
pī    pú   biān xiāo zhú jiǎn 
               简。
bǐ    wú    shū qiě zhī miǎn 
              勉。 
tóu xuán liáng zhuī cì   gǔ 
               股。
 
bǐ    bú   jiào   zì qín   kǔ
               苦。
rú   náng yíng   rú yìng xuě 
               雪。
jiā   suī   pín   xué bú chuò 
               辍。 
rú    fù   xīn    rú guà jiǎo 
               角。 
 
shēn suī   láo   yóu kǔ zhuó
               卓。
sū   lǎo   quán   èr   shí qī 
               七。 
shǐ   fā    fèn   dú shū   jí
               籍。
bǐ    jì    lǎo   yóu huǐ chí 
               迟。
 
 

ěr   xiǎo shēng yí zǎo   sī 
               思。 
ruò liáng hào    bā shí   èr 
               二。
duì   dà   tíng   kuí duō   shì 
               士。
bǐ    jì chéng zhòng chēng yì 
               异。
 
ěr   xiǎo shēng   yí   lì   zhì 
               志。
yíng bā    suì néng yǒng shī 
               诗。
mì    qī    suì néng fù   qí 
               棋。
bǐ   yǐng   wù    rén chēng qí 
               奇。
 
ěr   yòu   xué    dāng xiào zhī 
              之。
cài   wén   jī   néng biàn qín 
               琴。
xiè dào   yùn   néng yǒng yín 
               吟。
bǐ    nǚ    zǐ   qiě cōng mǐn 
               敏。
 
ěr    nán   zǐ   dāng zì jǐng 
               警。 
táng liú yàn   fāng qī   suì 
               岁。
jǔ   shén tóng   zuò zhèng zì 
               字。
bǐ   suī   yòu   shēn yǐ   shì 
               仕。
 
 
ěr   yòu   xué   miǎn ér   zhì 
               致。
yǒu   wéi zhě    yì ruò   shì 
               是。
quǎn shǒu   yè    jī   sī chén
               晨。
gǒu   bù   xué    hé wéi   rén 
               人。
 
cán   tǔ    sī   fēng niàng mì
               蜜。
rén   bù   xué    bù   rú   wù 
               物。 
yòu   ér   xué zhuàng ér xíng 
               行。 
shàng zhì jūn   xià   zé   mín 
               民。
 
yáng míng shēng   xiǎn fù   mǔ 
               母。 
guāng yú   qián   yù   yú   hòu 
               后。 
rén   yí    zǐ   jīn mǎn yíng
               赢。
wǒ   jiào   zǐ    wéi yì jīng 
               经。
 
qín   yǒu gōng   xì   wú   yì 
               益。 
jiè zhī   zāi    yí miǎn lì 
               力。
 

 

  评论这张
 
阅读(62)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018